Organisatieadvies

organisatieadvies

Soms werkt de wijze waarop de organisatie is ingericht dermate negatief in op hoe mensen in elkaar zitten, dat die aangepast moet worden. Dat kan de ene keer zitten in een klein struikelblok dat, eenmaal uit de weg geruimd, alle ruimte geeft aan effectieve menselijke samenwerking. Een andere keer gaat het om een verregaande aanpassing van de bedrijfsprocessen, organisatiestructuur, ondersteunende (ICT-)middelen, het functiebouwwerk en zo voort.

Op de pagina Cases organisatieadvies staan voorbeelden van mijn werk als organisatieadviseur.

‘Interviews, desk research en rapporten zijn vaak wel nodig,

maar slechts een onderdeel.’

Resultaat: een werkend ontwerp

Aan het einde van een adviesopdracht is de organisatie-inrichting aangepast op zo’n manier dat die optimaal menselijkheid en samenwerking ondersteunt en aanmoedigt. Dat betekent dat er een ontwerp staat van de nieuwe organisatie én dat dat ontwerp geïmplementeerd is en werkt. Ik verbind me persoonlijk aan dat resultaat door mijn beloning er afhankelijk van te maken.

Het doel van elke opdracht is en blijft: minder kosten en ellende en meer opbrengsten en plezier, door het verhogen van de menselijkheid van uw organisatie.

Organisatie: eerst wat je doet en dan hoe je dat doet

Wat onder de organisatie verstaan wordt waarover geadviseerd wordt, is afhankelijk van de adviseur aan wie je advies vraagt. Een ieder noemt een ander deel. Ik kom uit de BPR-school (business process re-engineering), dus ik bekijk een organisatie allereerst vanuit de activiteiten die zij uitvoert of uit dient te voeren. Pas als dat helder is, heeft het voor mij zin om de andere oganisatieaspecten in de analyse of het ontwerp te betrekken. Pas dan komen de structuur en cultuur van de organisatie, ondersteunende (ICT-)middelen, het functiebouwwerk en zo voort aan bod. De processen en andere aspecten worden dan bezien in het licht van het doel van de organisatie en uiteraard de mate waarin die de menselijkheid ondersteunen en aanmoedigen.

Advies: actief en interactief

In adviseren via interviews, desk research en rapporten schrijven geloof ik niet. Interviews, desk research en rapporten zijn vaak wel nodig, maar slechts een onderdeel. Een advies ontstaat voor mij altijd in interactie met de klantmedewerkers. Een advies bouw ik op via goed voorbereide workshops met begrijpelijke en herkenbare uitwerkingen, die toewerken naar het eindadvies. Bovendien stopt het advies niet met een rapport. Een eindrapport is het begin van de implementatie. Die moet leiden tot het resultaat. Ik adviseer over en doe actief mee tijdens de implementatie.

Start: eerst probleemdefinitie, dan advies

Een adviesopdracht begint voor mij altijd met een eerste definitie van het probleem. Vaak blijkt het na aanvang van de opdrachten iets anders te zitten dan alle betrokkenen dachten. Soms is de oplossing dan ook een andere dan oorspronkelijk gedacht. Om niet voor onplezierige verrassingen te komen te staan of ineffectief te werk gaan, werk ik graag in twee delen, die ik zie als twee losse opdrachten: de probleemdefinitie en de daadwerkelijk adviesopdracht.

Neem contact op.